Kredyty inwestycyjne

Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank przygotował dla swoich klientów wyjątkowo atrakcyjną ofertę kredytu inwestycyjnego. Bank proponuje dofinansowanie w wysokości nawet 1 200 000zł. Taka kwota pozwala nawet na podjęcie tych bardziej śmiałych inwestycji.


Spłata może być rozłożona na raty nie przekraczające 180 miesięcy, dzięki czemu każdy może dopasować długość spłaty do własnych potrzeb możliwości. Odsetki od kredytu pomniejszają podstawę opodatkowania. Bank nie wymaga również sporządzania biznes planu. Raiffeisen wyróżnia się tym, że jest w stanie sfinansować nawet do 100% inwestycji brutto. Dopuszcza również spłatę innych kredytów, zaciągniętych wcześniej w innych bankach na zakup nieruchomości ze środków pozyskanych z kredytu inwestycyjnego. Bank oferuje możliwość zabezpieczenia spłaty ubezpieczeniem na życie Kredyt z Ochroną 24. W ramach zabezpieczenia kredytu mogą wystąpić nieruchomości firmowe i osobiste oraz nieruchomości rolne. Dodatkowo nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu może należeć do osób trzecich. Bank dopuszcza także możliwość wcześniejszej, częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, a prowizja od niego wynosi już od 2%. Aby wypełnić wniosek o kredyt wystarczy udać się do najbliższego oddziału banku, gdzie pracownik pomoże z dopełnieniem wszystkich formalności.

Meritum Bank

Do grona banków udzielających kredyty inwestycyjne należy także Meritum Bank. Jego niezaprzeczalnym plusem jest fakt, iż udziela on kredytu w wysokości nawet 4 milionów złotych. Jest to rekordowa liczba pozwalająca na realizację nawet najbardziej śmiałych inwestycji. Zabezpieczenie kredytu dla wygody klienta można ustanowić na nieruchomościach, ruchomościach, środkach pieniężnych, zapasach lub materiałach.


To kredytobiorca razem z bankiem ustala najlepsze dla niego rozwiązanie. Spłata kredytu jest rozłożona aż na 60 miesięcy, a dokładna ich ilość jest określana indywidualnie z klientem w zależności od kwoty pobranego kredytu oraz jego możliwości finansowych. Bank wymaga wkładu własnego w wysokości 20% planowanej inwestycji, pozostałe 80% pokrywają środki pozyskane z przydzielonego kredytu. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyznanie kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej roku. Możliwe jest skorzystanie z karencji w spłacie kredytu, która nie może być dłuższa niż 6 miesięcy. Ubieganie się o kredyt należy rozpocząć od wizyty w jednym z oddziałów banków, które znajdują się w całej Polsce.

Należy pamiętać o posiadaniu przy sobie dowodu osobistego. Na miejscu doradca pomaga wypełnić specjalny wniosek. Dopiero później na postawie danych osobowych oraz firmy zostaje przygotowana indywidualnie dopasowana oferta kredytowa. Po jej przedstawieniu kredytobiorca może podpisać umowę, a wtedy środki zostaną przelane na jego konto. Prowizja od kredytu zaczyna się już od 1%, a oprocentowanie, tak jak w innych bankach jest zmienne.

ING Bank Śląski

Kredyt inwestycyjny ING Banku Śląskiego może być udzielany w kilku różnych walutach, w zależności od potrzeb klienta. Rodzaj waluty ustala się bezpośrednio z przedstawicielem banku. Kredyt może pokryć nawet do 100% wartości netto nakładów inwestycyjnych.


Spłatę można rozłożyć nawet na 10 lat, by była ona jak najbardziej dogodna dla klienta. Kredyt może być wypłacony w całości jednorazowo bądź w transzach, co bank ustala indywidualnie z kredytobiorcą. Środki pozyskane z kredytu mogą być przeznaczone na zakup gruntu pod nowe inwestycje, nieruchomości zabudowanych, środków trwałych tak nowych jak i używanych, w tym środków transportu, maszyn, urządzeń, linii technologicznych a także wyposażenia, remont i modernizację środków trwałych, budowę, rozbudowę i modernizację nieruchomości zabudowanych, refinansowanie kredytu udzielonego wcześniej przez inny bank lub nakładów poniesionych na realizację inwestycji. Uzyskanie kredytu w ING Banku Śląskim zwiększa potencjał gospodarczy przez zdolność klienta do realizacji zamierzonych działań. Zapewnia również stabilne źródło finansowania działalności firmy, dzięki czemu nie trzeba martwić się dużym, jednorazowym wydatkiem.

Do składania dyspozycji odnośnie wypłaty kredytu niepotrzebna jest wizyta w oddziale banku, gdyż można to zrobić za pomocą specjalnie stworzonego kanału elektronicznego ING Business OnLine. Prowizja od kredytu jest ustalana indywidualnie z klientem.

BZ WBK

Kredyt banku zachodniego WBK jest ofertą jasną i przejrzystą, skierowaną do osób chcących rozwinąć swoje przedsiębiorstwa. Kredyt oferowany przez bank jest w stanie pokryć nawet do 90% wartości inwestycji. WBK proponuje jego udzielenie w pięciu możliwych walutach: PLN, USD, EUR, CHF i GBP.


Umożliwia on sfinansowanie odtworzenia lub zakupu nowych rzeczowych aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych firmy lub zakupu udziałów w spółce. Otwiera to przed kredytobiorcą wiele możliwości ścieżek rozwoju firmy. Istnieje opcja karencji w spłacie kredytu do 18 miesięcy dla kredytów zaczerpniętych w PLN i 12 miesięcy dla kredytów powziętych w walutach obcych. Kredyt można pobrać zarówno jednorazowo, jak i zlecić jego wypłatę w uzgodnionych z bankiem transzach. Bank dopuszcza również otwarcie rachunku do obsługi spłaty kredytu i odsetek wraz z dostępem przez Internet, telefon komórkowy i sms, co znacząco ułatwia całą procedurę jak i późniejszą spłatę. WBK oferuje także możliwość skorzystania ze specjalnego ubezpieczenia Biznes Gwarant.

Wysokość prowizji zaczyna się już od 2% i zależy od wysokości kredytu oraz liczbie rat na jakie zostanie on rozłożony. Aby otrzymać kredyt wystarczy udać się do najbliższej placówki bankowej, gdzie doradca na postawie przedstawionego mu biznes planu przedstawi wszystkie dokładne szczegóły oraz poinformuje o potrzebnych dokumentach, które należy złożyć.

Bank Pekao

Bank Pekao jest kolejnym z banków oferujących swoim klientom kredyt inwestycyjny. Środki pozyskane za jego pośrednictwem kredytobiorca może może przeznaczyć na sfinansowanie zakupu lub modernizacji nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, zakupu środków transportu, linii technologicznej, urządzeń i maszyn, patentów i licencji oraz szeregu innych rzeczy, które należy uzgodnić z bankiem.


Bank finansuje do 80% wartości inwestycji. Reszta jej kosztów musi być pokryta ze środków własnych. Kredyt uzyskany w banku Pekao można rozłożyć na raty nie przekraczające okresu 10 lat, tak by dostosować raty do możliwości finansowych kredytobiorcy. Dodatkowo bank przedstawia możliwość zaczerpnięcia kredytu w jednej z trzech walut: złotówkach, euro bądź dolarach. Niweluje to zmienność kursu walut i późniejsze problemu z przewalutowaniem środków uzyskanych w ramach przyznanego kredytu.

Istnieje również możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy, a także odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, a wysokość prowizji ustalana jest na podstawie jego wysokości oraz ilości rat, zaczynając się już od zaledwie 2%.

Bank BPS

Bank BPS posiada w swojej ofercie kredyt inwestycyjny na wyjątkowo jasnych i przejrzystych warunkach. Możliwe jest jest udzielenie go w jednej z trzech możliwych walut: złotówkach, euro bądź dolarach. O wyborze waluty decyduje kredytobiorca. Okres kredytowania sięga nawet 15 lat, co pozwala na dogodne rozłożenie rat w zależności od możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Dodatkowo bank proponuje opcję negocjacji wkładu własnego, co jest zdecydowanym plusem oferty.


Okres karencji w spłacie kapitału sięga nawet 24 miesięcy, a karencji w spłacie odsetek już 12 miesięcy. Wszystkie szczegółowe warunki kredytu są negocjowane indywidualnie z potencjalnym klientem, tak by wyjść naprzeciw jego potrzebom. Kredyt ma pozwalać na realizowanie przedsięwzięć rozwojowych oraz inwestycyjnych pomagających zwiększyć aktualny majątek firmy bądź usprawnić lub ułatwić jej funkcjonowanie.

Potrzeby inwestycyjne na które mogą zostać wykorzystane środki pozyskane w banku mogą być związane z zakupem nowych lub używanych środków trwałych, zakupem lub budową nieruchomości lub modernizacją tych, które już należą do firmy i są związane z jej aktualną działalnością, spłatą kredytu inwestycyjnego w innym bank lub wykupem środków trwałych z leasingu. Prowizja kredytu zaczyna się już od zaledwie 1,5%, a oprocentowanie jest zmienne. O kredyt można ubiegać się w każdej placówce bankowej składając specjalnie przygotowany wniosek kredytowy.

Plus Bank

Plus Bank w swojej ofercie kredytu inwestycyjnego gwarantuje zapewnienie minimum formalności. Kredyt jaki oferuje może pokryć nawet do 80% wartości zaplanowanej inwestycji. Bank wychodząc naprzeciw możliwością kredytobiorców oferuje spłatę zaciągniętego kredytu rozłożoną nawet na 120 miesięcy, oraz karencję w spłacie kredytu nawet do 6 miesięcy.


Środki z przyznanego kredytu można przeznaczyć na zakup środków trwałych, nieruchomości, modernizację działalności i gospodarczej, a także refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych. Plus bank oferuje również innowacyjne rozwiązanie w formie wyboru możliwych sposobów spłaty rat kredytowych, dzieląc je na miesiące bądź kwartały, by jak najlepiej dostosować się do możliwości klientów. W przypadku braku wystarczających zabezpieczeń obowiązuje gwarancja de minimis BGK. Bank oferuje każdemu kredytobiorcy indywidualnego doradcę, który pomaga przejść przez wszystkie formalności, wyjaśnia cały proces przyznania kredytu a także udziela pomocy w zebraniu wszystkich dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu. Do każdego klienta podchodzi się indywidualnie i dostosowuje się ofertę do jego potrzeb. Maksymalną kwotę kredytu ustala się na podstawie zdolności kredytowej klienta a także jego potrzeb, na które kredyt ma być przeznaczany. Kredyt udzielany jest w PLN, dzięki czemu wyeliminowane jest ryzyko kursowe, jak i koszty przewalutowania.

Oprocentowanie ustala się na podstawie zmiennej stawki WIBROR oraz stałej marży banku, która jest ustalana indywidualnie z klientem. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku klienta wynosi min. PLN 100,00 max 0,30% kwoty kredytu. Prowizja od udzielonej kwoty kredytu wynosi od 1,5 do 4% w zależności od jego wysokości.

mBank

Kredyt inwestycyjny mBanku jest przeznaczony dla wszystkich chcących sfinansować nakłady związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego kapitału trwałego firmy.


Oprócz finansowania nowych przedsięwzięć kredyt zaczerpnięty w mBanku może pokrywać również koszty kredytu zaciągniętego wcześniej w innym banku. O kredyt może ubiegać się każdy, kto prowadzi swoją działalność od co najmniej 12 miesięcy, lub krócej w przypadku ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia kredytu. Pozwala to na wcześniejszy duży wkład w rozwój firmy bądź działalności, gdyż kredyt przysługuje także osobom wykonującym wolny zawód. Drugim warunkiem jest posiadanie rachunku w mBanku przez okres co najmniej 6 miesięcy bądź przedłożenie opinii bankowej z innego banku za równorzędny okres. Spłatę kredytu można rozłożyć na okres nawet 20 lat, a karencja w spłacie rat kapitałowych wynosić może do 36 miesięcy. Bank finansuje do 100% wysokości nakładów inwestycyjnych netto, czym wyróżnia się na tle innych ofert.

Oprocentowanie wyliczane jest na podstawie zmiennej stopy procentowej. Kredyt można zaczerpnąć w złotówkach bądź w euro, co pozwala na uniknięcie przewalutowania po otrzymaniu kredytu. Możliwe zabezpieczenie jakie dopuszcza bank to zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy. Stopa procentowa waha się pomiędzy 1% a 4%.

Idea Bank

Oferta Idea Banku dotycząca kredytów inwestycyjnych jest wyjątkowo intersująca przede wszystkim dzięki dostępnej możliwej kwocie kredytu, która wynosi nawet 3 miliony złotych. Pozwala to na sfinansowanie nawet najbardziej śmiałych i wymagających przedsięwzięć.


Kredyt oferowany przez Idea Bank pokrywa nawet do 100% planowanej inwestycji, dzięki czemu kredytobiorca nie musi martwić się o potrzebny wkład własny. Wysokość kredytu jak i rat jest określana na podstawie prognozy dochodów firmy a także aktualny stan finansowy. Maksymalna wysokość kredytu zależy od rodzaju zabezpieczenia oraz celu kredytu. Kredyt zabezpieczony nieruchomością może wynosić nawet 3 miliony, a zabezpieczony musi być na kwotę 1 miliona złotych. Kredyt zabezpieczony ruchomością może wynosić do 1 miliona na finansowanie ruchomości, a jego zabezpieczenie musi wynosić 500 tysięcy. O kredyt mogą ubiegać się tak osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze jak i wspólnicy spółek cywilnych, przedstawiciele zawodów zaufania publicznego czy spółki prawa handlowego. Bank dopuszcza różne formy zabezpieczenia: zakupy firmowe materiały, cesja wierzytelności, maszyny, urządzenia oraz nieruchomości bądź ruchomości.

Okres kredytowania sięga nawet 20 lat, tak by kredyt był osiągalny dla jak największej liczny potencjalnych kredytobiorców. Do każdego klienta bank podchodzi indywidualnie, ustalając tak wysokość kredytu jak i jego zabezpieczenie, prowizję czy rozkład na raty.

BOŚ Bank

BOŚ Bank jest kolejnym z banków oferujących kredyty inwestycyjne. Jego oferta wyróżnia się między innymi dogodnymi warunkami finansowania wszystkich rozwiązań proekologicznych, które przy okazji ograniczają koszty eksploatacyjne ponoszone przez firmę.


Cały kredyt można rozłożyć na wiele lat, tak, by dopasować się do możliwości finansowych kredytobiorcy. Karencja w spłacie kapitału również jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, dzięki czemu oferta banku jest wyjątkowo elastyczna. Kredyt można zaczerpnąć w złotówkach, euro bądź dolarach. Aby uzyskać kredyt wystarczy wypełnić specjalny formularz internetowy, bądź telefonicznie skontaktować się z doradcą banku, który dokładnie przedstawi ofertę i dostosuje ją do potrzeb potencjalnego klienta. Prowizja przygotowawcza wynosi 1,5% i nie może być niższa niż 1000zł, zaś prowizja za gotowość oscyluje granicach 3,6% w skali roku.

Wysokość oprocentowania wylicza się za pomocą dodania do siebie LIBOR 1M/3M/6M lub EURIBROR 1M/3M/6M oraz marży dla banku. Przez wzgląd na to oprocentowanie jest zmienne. Minimalną lub maksymalną kwotę kredytu bank ustala indywidualnie z klientem. Spłata kredytu może być rozłożona na raty miesięczne bądź kwartalne malejące raty kapitałowe. Aby uzyskać kredyt wystarczy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi dla każdego rodzaju klientów w specjalnych tabelach banku.