Polityka prywatności serwisu firmaikredyt.pl (dalej „Serwis”)

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady ochrony, przetwarzania, wykorzystywania oraz gromadzenia danych osobowych użytkowników Serwisu oraz zasad związanych z plikami cookies. Polityki prywatności poszczególnych usług zawierać mogą szczegółowe informacje na temat celu, rodzaju i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania i udostępniania danych osobowych, w tym odstępstwa od niniejszej. Jeśli nie wyrażasz zgody na zasady w niej określone prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce dnia 10.09.2021r.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), innych odpowiednich aktów prawnych a także na podstawie zgody Użytkownika.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe w celach określonych przez powyższe akty prawne a zwłaszcza w celach:

 1. niezbędnych do wykonania zawartej przez Użytkowników Umowy o świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub podjęcia działań przed jej zawarciem (na żądanie) oraz, na które Użytkownik wyraził zgodę;
 2. ochrony żywotnych interesów Użytkowników – zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganie oszustwom itp.;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – realizacja zobowiązań prawnych i publicznoskarbowych, prowadzenie księgowości, usługi płatnicze, obsługa, ustalanie, dochodzenie i obrona w razie wystąpienia wzajemnych roszczeń, ustalanie naruszeń prawa i Regulaminu, dowodowych aby w wyniku takiej potrzeby móc wykazać fakty i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, reklamacje, archiwizacja;
 4. realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora związanego z prowadzeniem Serwisu i obsługą usługobiorców (polepszanie jakości świadczonych Usług i wprowadzanie nowych nowych funkcjonalności i Usług, ułatwianie Użytkownikom korzystania z Usług Serwisu, dostarczanie spersonalizowanych Treści, marketing, analityka oraz statystyka, cele informacyjne).

Jakie dane zbieramy?

Dane, które zbieramy i przetwarzamy są danymi przekazanymi nam przez Użytkowników dobrowolnie poprzez korzystanie z Serwisu (wypełnianie formularzy, odwiedzanie stron lub poprzez inne sposoby komunikacji z Użytkownikiem takie jak np. e-mail.) a także poprzez zapis zachowań Użytkownika (logi), pliki cookies, obrazki śledzące a także przez podmioty trzecie. Dane są zbierane i przetwarzane przede wszystkim automatycznie. Administrator może zbierać informacje i dane:

 1. o skorzystaniu przez usługobiorcę z Usług i o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego z nich korzystania i dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Usług tj. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie innych danych przekazanych nam przez Użytkownika;
 2. dane sesji zawierające informacje o aktywności użytkowników (daty logowań i wylogowań, rejestracji, odwiedzone strony, ustawienia, czas odwiedzin, – tj. odwiedzanie profili, wysyłanie wiadomości  czas zdarzenia itp.)
 3. zawarte w logach serwera takie jak np. adres IP, dane dostawcy internetu, dane połączeń i zdarzeń, lokalizacja, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, urządzenia końcowego, adres strony odsyłającej, dane identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny i wszelkie dane tego typu;
 4. informacje i dane zawarte w plikach cookie;
 5. dane pochodzące z materiałów serwisu osadzonych na innych serwisach;
 6. dane podawane za pośrednictwem poczty i formularzy;
 7. od podmiotów trzecich na podstawie zgód wyrażonych przez użytkowników tych podmiotów;
 8. inne dane, które nie są niezbędne do świadczenia Usług za zgodą Użytkowników dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych przez nas Usług.

Użytkownik korzystając z Usług dobrowolnie udostępnia i podaje do wiadomości publicznej swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie. Jest to niezbędne z uwagi na misję, cel i funkcje działania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż podając dane wrażliwe tj. dane określone w art. 27 u. 1 UODO udostępnia je na własną odpowiedzialność do publicznej wiadomości. Podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest ich dobrowolne upublicznienia przez Użytkownika.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza dane przez czas:

 1. nie dłuższy niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cel i zakres udzielonej przez Użytkownika zgody uwzględniając jej cofnięcie, zgłoszenie sprzeciwu jeśli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes lub żądanie ograniczenia przetwarzania danych;
 2. niezbędny do wykonania Umów a także po ich wygaśnięciu do chwili, w której ewentualne roszczenia z ich tytułu ulegną przedawnieniu;
 3. niezbędny do ochrony i realizacji jego prawnie uzasadnionych celów i interesów (dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, rozpatrywanie skarg, zapobieganie oszustwom, przestępstwom i nadużyciom, obowiązki podatkowe, administracyjne, prawne, związane z bezpieczeństwem, zapobiegania utracie danych).

Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa przewidziane w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne uprawnienia określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a zwłaszcza:

[Prawo do bycia zapomnianym] Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych gdy: a) Twoje dane nie będą już potrzebne do celów w jakich zostały zebrane i przetwarzane; b) cofniesz określoną zgodę na przetwarzanie swoich danych; c) zgłosisz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych lub prowadzenia statystyk i był on uznany; d) były zbierane i przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; e) Twoja zgoda dla określonych danych i zakresu ich przetwarzania została wycofana – wycofanie zgody przez Użytkownika wyrażonej w celu realizacji Usług oznacza wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym i skutkuje usunięciem danych osobowych i zaprzestaniem świadczenia Usług. Żądanie usunięcia swoich danych (a zwłaszcza tych, które są niezbędne do świadczenie Usług) jest równoznaczne z żądaniem zakończenia świadczenia Usług. Administrator ma prawo odmowy usunięcia danych gdy użytkownik naruszył zapisy regulaminu, polityki prywatności, bądź przepisów prawa a zachowanie danych jest potrzebne do wyjaśnienia stanu rzeczy.

[Prawo do informacji] Masz prawo do potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane i otrzymania informacji na temat ich przetwarzania. Masz również prawo wglądu do swoich danych, ich edycji tj. aktualizacji, poprawiania, usuwania, uzupełnienia lub sprostowania danych w przypadku gdy są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne oraz otrzymania ich kopii.

[Prawo do wniesienia skargi] Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

[Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych] Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych gdy: a) wniesiesz sprzeciw na czas ustalenia czy prawo przetwarzania Twoich danych osobowych nam przysługuje; b) dane są nieprawidłowe do czasu ich zweryfikowania; c) dane są zbierane niezgodnie z prawem ale nie chcesz abyśmy je usunęli; d) nie potrzebujemy ich ale są one potrzebne Tobie do realizacji roszczeń (obrona, ustalenie, dochodzenie). W tym czasie dane osobowe, których żądanie dotyczy mogą być dla Ciebie niedostępne, a my nie będziemy ich przetwarzać bez Twojej zgody. Będziemy je jednak przechowywania albo przetwarzać w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń albo w celu ochrony praw i interesów poszczególnych osób fizycznych lub prawnych. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany. Ograniczenie przetwarzania danych wiąże się z adekwatnym ograniczeniem funkcjonalności Usług.

[Prawo do wniesienia sprzeciwu] Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, profilowania i marketingu bezpośredniego w tym spowodowanego szczególnymi okolicznościami w jakich się znalazłeś. Sprzeciw może oznaczać usunięcie Twoich danych osobowych jeśli nie będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania a w szczególności ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

[Prawo do przeniesienia danych] Masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych zawartych w uporządkowanych, powszechnym, elektronicznym formacie do innego administratora o ile jest to technicznie możliwe.

[Prawo do cofnięcia zgody] Użytkownik ma prawo do cofnięcia swoich zgód ze skutkiem w takim zakresie i celu w jakim dane są na ich podstawie przetwarzane. Wycofanie zgód może uniemożliwić świadczenie Usług i skutkować rozwiązaniem umów. Wycofanie poszczególnych zgód nie ma znaczenia dla zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie tych zgód wyrażonych przed ich cofnięciem.

[Realizacja praw] Realizacja Twoich praw nastąpi na Twoje żądanie wysłane na adres Administratora w przypadku gdy wymaga ona jego reakcji. W przypadkach żądań, zapytań, skarg, wniosków prosimy o kontakt na adres Administratora. Odpowiemy (spełnimy żądanie lub odmówimy) w przeciągu maksymalnie 30 dni. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy z powodu charakteru żądania lub ich liczby i wystąpienia problemów lub wątpliwości. Zostaniesz o tym poinformowany.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. użytkownicy Serwisu oraz internetu w ramach danych, które udostępniłeś;
 2. podmioty współpracujące z nami w zakresie realizacji świadczenia Usług a zwłaszcza: dostawcy usług hostingowych i przechowywania danych oraz podmioty trzecie z jakimi zawarły oni umowy w tym zakresie, podmioty uprawnione i upoważnione przez Administratora tj. pracownicy, współpracownicy itp., dostawcy usług prawnych, bankowych, płatniczych i rachunkowych, partnerzy reklamowi i handlowi w tym świadczący usługi marketingu na rzecz Administratora na podstawie Twojej zgody a także w oparciu o nasz uzasadniony interes (pliki cookies);
 3. Google Inc. w ramach prowadzenia analizy statystycznej ruchu w serwisie (Google Analytics) i w zakresie wyświetlania reklam (Google Adsense) i operatorzy systemu komentarzy, chatów online, systemów obsługi klienta;
 4. podmioty takie jak wyszukiwarki internetowe, które mogą zapisywać i udostępniać dane (w tym fotografie) w swoich wynikach wyszukiwania na zasadach określonych w ich regulaminach;
 5. organy państwowe na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie Danych Osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe w zgodzie z międzynarodowymi umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043) w ramach aplikacji Google Adsense, Google Mail, Google Analytics itp. Możemy przekazywać te dane w związku z używaniem narzędzi pochodzących z portali Facebook (1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025), Twitter (1355 Market Street, San Francisco, California), Disqus (717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103), Google a także w związku z korzystaniem z platform reklamowych takich jak Google Adsense i platform do badania ruchu lub komunikowania się z Użytkownikiem (Google Mail), przetwarzania płatności PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg).

Bezpieczeństwo danych

Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stara się w miarę swoich możliwości stosować organizacyjne, fizyczne i techniczne środki ich ochrony. Dostęp do danych mogą mieć jedynie uprawnione osoby zobligowane do zachowania tajemnicy a także inne podmioty świadczące dla nas usługi w celu funkcjonowania Serwisu. Dane przechowywane w bazie danych nie są szyfrowane. W serwisie mogą być stosowane mechanizmy używane do ochrony danych podawanych przez użytkowników przed ich automatycznym zbieraniem lub umieszczaniem (może to ujawniać adres IP Użytkownika). Artykuły w serwisie mogą zawierać osadzone treści multimedialne, które zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę, na której się znajdują. Jeśli wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Marketing, technologie i narzędzia używane do przetwarzania danych

Analizujemy ruch w Serwisie korzystając z Google Analytics. Na stronie https://www.google.com/ads/preferences/ Użytkownik może przeglądać i edytować informacje na swój temat. Możemy również stosować remarketing reklamowy oraz automatyzować działania wysyłania do Użytkowników powiadomień, informacji oraz reklam (za zgodą). Technologii tych używamy na zasadach opartych w ich regulaminach i politykach prywatności.

Profilowanie

Nie przetwarzamy automatycznie danych osobowych Użytkowników w sposób mogący wpływać na ograniczenie ich praw i pogarszających ich sytuację.

Pliki Cookies i podobne technologie

Poniższa Polityka plików cookies i podobnych technologii określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, który strona internetowa zapisuje i przechowuje na komputerze lub urządzeniu Użytkownika i zawierają przede wszystkim dane dzięki którym strona może zapamiętać dane, czynności i preferencje internauty. Cookies nie zawierają danych osobowych Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl lub aboutcookies.org.

Jakie pliki cookies możemy wykorzystywać i w jakim celu?

Pliki cookies stosujemy w celu ułatwienia dostępu, zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego, wygodnego i bezproblemowego  funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu. Stosujemy poniżej wymienione pliki cookies.

Stałe – przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do czasu stracenia ważności lub ich usunięcia przez użytkownika – np. uwierzytelniające logowanie, rejestrację i odpowiedzialne za bezpieczeństwo

Sesyjne (tymczasowe) – o ważności jednej sesji (do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej) w celu utrzymywania i wygaszania sesji, uwierzytelniania logowania i rejestracji.

Analityczne – celów analitycznych takich jak analiza ruchu, prowadzenie ogólnych statystyk w tym odwiedzin, urządzeń, zachowań w celu ulepszania funkcjonowania Serwisu.

Zewnętrzne – osadzania w Serwisie usług społecznościowych, multimedialne itp.

Marketingowe – kierowania bardziej treści i reklam oraz badające wizyty i ich źródła, kierowania bardziej dopasowanych reklam i banerów / kierowania bardziej dopasowanych do zainteresowań Użytkownika reklam i banerów (reklama, marketing) / celów marketingowych, kierowania bardziej dopasowanych reklam i banerów. / d) marketingowe pliki cookies służące do kierowania bardziej dopasowanych reklam oraz badające wizyty i ich źródła. 

Funkcjonalne i personalizacyjne – zwiększające personalizację i funkcjonalność portalu, badające wizyty i ich źródła, ułatwiające i zapewniające sprawny, wygodny i bezproblemowy dostęp do Serwisu zapamiętujące informacje podane przez Użytkowników, dotyczące ich danych, zachowania, dostosowywania wyglądu, treści stron, optymalizacji pod względem szybkości, funkcjonalności i użytkowania, dostosowywania treści stron do preferencji Użytkownika, w tym oraz kreowania wyglądu Serwisu w celu rozwoju.

Zarządzanie plikami cookies i wycofanie zgody

Przeglądarka internetowa domyślnie zapisuje pliki cookies na Twoim urządzeniu jednak w każdej chwili możesz wyłączyć lub zmodyfikować tę funkcję a także usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług Serwisu za co Administrator nie odpowiada.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Chrome: support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
 • Internet Explorer: support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies
 • Safari: support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Mozilla: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Safari (iOS): https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb

Podmioty trzecie

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu za jego zgodą mogą być również zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujące z Administratorem podmioty trzecie. Administrator nie bierze odpowiedzialności za pliki cookies podmiotów trzecich. Użytkownik może sam w ustawieniach cookies określać prawa dla plików cookies podmiotów trzecich po zapoznaniu się z warunkami świadczenia usług oraz politykami prywatności tych podmiotów biorąc pod uwagę fakt, że mogą one być w każdej chwili zmienione. Witryny podmiotów trzecich mogą zbierać informacje, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w witrynie podmiotu trzeciego. Podmioty trzecie to przede wszystkim, Facebook, Twitter a zwłaszcza Google LLC w zakresie usługi Google Analytics oraz Google Adsense. Warunki korzystania z usług oraz polityka prywatności ww. usług znajdują się na stronie policies.google.com i policies.google.com/technologies/partner-sites. Listę podmiotów, które mogą gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe użytkowników w związku z używaniem przez nas usług Google znajdziesz na stronie https://support.google.com/adsense/answer/9012903 . Możemy korzystać z sieci reklamowej Google Adsense wyświetlając Tobie niespersonalizowane reklamy. Zgoda na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych jest w tym wypadku wymagana, ponieważ reklamy używają ich, aby zapobiegać oszustwom, nadużyciom, ograniczać liczbę wyświetleń oraz tworzyć zbiorcze raporty o reklamach a także mierzyć ich skuteczności. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia google.com/ads/preferences.

Zapisy końcowe

W celu dostosowania do obowiązującego prawa a także uwzględnienia zmian w funkcjonowaniu Serwisu i świadczeniu Usług (modyfikacja dotychczasowych, wdrażanie nowych, usuwanie starych usług) mamy prawo zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z niniejszym dokumentem. Wątpliwości oraz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać na adres Administratora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania. Odpowiemy w przeciągu 14 lub w trudnych przypadkach 30 dni.