Regulamin i polityka prywatności serwisu firmaikredyt.pl

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami dalej "UŚUDE") Administrator wprowadza i udostępnia przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin oraz będącą jego integralną częścią Politykę Prywatności (dalej łącznie Regulamin). Regulamin określa rodzaje, zakres, warunki świadczenia, funkcjonowania i korzystania z Usług. Postanowienia Regulaminu są traktowane jak cywilnoprawna umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług lecz Administrator może do poszczególnych z nich stosować odrębne regulaminy i polityki prywatności określające szczegółowe warunki ich świadczenia a w tym zawierające odstępstwa od zapisów niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu wbrew Regulaminowi, obowiązującemu prawu zasadom współżycia społecznego oraz celowi i misji Serwisu jest zabronione. Uwagi, pytania, wątpliwości związane z Serwisem a także zgłoszenia naruszeń prawa oraz Regulaminu prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji w celu obsługi zapytania. Językiem obowiązującym w kontakcie Administratora z Użytkownikami jest język polski. Korzystanie z Usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach w nim określonych.

Wymagania techniczne i techniczne środki ochrony treści cyfrowych

Aby korzystać z Serwisu trzeba posiadać urządzenie, które jest podłączone i umożliwia korzystanie z internetu z zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookie oraz technologię JavaScript. Usługi mogą wymagać posiadania elektronicznej skrzynki pocztowej (adres e-mail). Administrator dokłada wszelkich starań aby wszelkie treści cyfrowe w tym dane osobowe, którymi dysponuje były chronione z zachowaniem przepisów prawa a Serwis spełniał wymogi technicznych środków ich ochrony. Usługodawca poprzez stosowanie szyfrowanego połączenia SSL zapewnia korzystanie z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści przekazu składającego się na te Usługi. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła.

Cel, misja i inne ważne informacje o Serwisie

Celem i misją serwisu jest prowadzenia komercyjnej działalności ogłoszeniowej i reklamowej obejmującej tematykę finansową. Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej analizy i weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Definicje

Wszelkie użyte w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności sformułowania pisane z wielkich liter należy rozumieć z ich zamieszczoną poniżej definicją:

Regulamin - niniejszy dokument, którego aktualna wersja zamieszczona jest na niniejszej stronie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4) UŚEDE.

Treści - wszelkie, w tym dodane i opublikowane przez Użytkownika, zawarte w Serwisie materiały chronione prawami własności intelektualnej a zwłaszcza będące utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 - dalej UPAPP). Treści to zwłaszcza wszelkie materiały tekstowe, multimedialne (zdjęcia, grafiki, infografiki, wideo, wykresy),  znaki towarowe, bazy danych, oprogramowanie oraz ich kompozycje i kompilacje a także Treści reklamowe stanowiące integralną część Serwisu dotyczące Usług bądź towarów Administratora lub podmiotów trzecich.

Usługi - opisane w niniejszym Regulaminie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach prowadzenia Serwisu w rozumieniu art. 1 pkt 4) UŚUDE.

Polityka Prywatności - dokument określający zasady i zakres ochrony, przetwarzania, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu w tym zasady dotyczące plików Cookies.

Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i korzysta z Usług Serwisu.

Administrator (Usługodawca) - podmiot będący właścicielem, zarządzający i prowadzący Serwis.

Serwis – zautomatyzowana platforma internetowa, poprzez którą świadczone są Usługi.

§1 Funkcjonalność Treści cyfrowych oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług

I. Udostępnianie Treści

1. Usługa Udostępnianie treści jest bezpłatna, dobrowolna i nie wymaga rejestracji ani logowania.

2. Usługa polega na wyświetlaniu w przeglądarce internetowej Użytkownika na każde jego żądanie Treści wywołanej przez niego strony Serwisu.

3. Umowa jest zawarta automatycznie na czas nieokreślony w chwili otwarcia (wywołania) w przeglądarce jakiegokolwiek fragmentu Serwisu i udostępnieniu Użytkownikowi jego Treści.

4. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez wyłączenie okna przeglądarki (opuszczenie Serwisu) co stanowi automatyczne rozwiązanie Umowy.

II. Komentowanie Treści

1. Administrator może umożliwić a także w każdej chwili zawiesić lub wyłączyć możliwość komentowania przez Użytkownika dowolnych Treści zawartych w Serwisie. Usługa Komentowanie treści jest dobrowolna, bezpłatna oraz świadczona na wyraźne życzenie Użytkownika.

2. Usługa ta polega na możliwości dodania przez Użytkownika komentarza do Treści, dla której taka możliwość jest udostępniona. Do tego celu służy formularz oznaczony sformułowaniem "Skomentuj", "Dodaj komentarz" itp. Poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza skutkuje dodaniem i opublikowaniem komentarza.

3. Umowa o świadczenie usługi Komentowanie treści zostaje zawarta w chwili przesłania wypełnionego formularza (naciśnięcie przycisku Wyślij, Skomentuj itp.).

4. Administrator ma prawo do odmowy publikacji i usunięcia komentarzy niezgodnych z Regulaminem, obowiązującym prawem a także z misją i celem Serwisu. Administrator ma również prawo usunąć komentarze starsze niż 12 miesięcy.

5. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać Umowę przesyłając do Administratora stosowne oświadczenie co będzie skutkowało usunięciem wszelkich danych i informacji mogących go zidentyfikować (komentarz zostanie usunięty bądź zanonimizowany). Prawa nabyte przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną zachowane.

§2 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ma prawo do przeprowadzania okresowych przerw technicznych oraz wyłączenia dostępności Usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i działania Serwisu, wykonania jego modernizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, migracji na inny serwer, modyfikacji, usunięcia usterek i awarii, konserwacji, zmiany funkcjonalności lub wyglądu, wykonywania kopii zapasowej itp. O ile to będzie możliwe Administrator powiadomi Użytkowników o przewidywanych terminach tych przerw na stronie głównej Serwisu.

2. Z ważnych przyczyn a zwłaszcza przez siebie niezawinionych Administrator ma prawo zakończyć działalność Serwisu. W przypadku Usług odpłatnych wszelkie środki zostaną zwrócone Użytkownikom proporcjonalnie do okresu ich świadczenia. Administrator ma również prawo cedować i przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia Serwisu na podmiot trzeci. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony i będzie miał możliwość niewyrażenia na to zgody poprzez rozwiązania Umów.

3. Administrator ma prawo wykorzystywać Serwis do prowadzenia działalności ogłoszeniowej, reklamowej, komercyjnej w jakiejkolwiek formie i wykorzystując dowolne jego funkcje, w celach które realizują jego misję i cel.

4. Administrator ma prawo wprowadzić nowe w tym płatne Usługi, dowolnie kształtować cenę (w tym udzielać promocji), wygląd oraz funkcjonalność Usług w tym modyfikować aktualne Usługi. Prawa nabyte przez Użytkowników zostaną zachowane.

5. Administrator ma prawo wglądu (w tym automatycznego) do wszelkich danych, Treści i korespondencji Użytkownika w celu jej kontroli zgodności z Regulaminem i obowiązującym prawem a także ma prawo usunąć korespondencję Użytkownika starszą niż 12 miesięcy. Użytkownik we własnym zakresie może wykonać zrobić jej kopię.

6. Administrator ma prawo powiadamiać Użytkownika o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących funkcjonowania Serwisu a także przesyłać i wyświetlać mu w dowolnym miejscu informacje służące realizacji celu i misji Serwisu (powiadomienia o wiadomościach, ofertach, nowych Użytkownikach itp.).

7. Administrator ma prawo modyfikacji, usunięcia lub odmowy publikacji Treści, które naruszają prawo, Regulamin, zasady współżycia społecznego, godzą w dobra osobiste oraz mogą narazić go lub osoby trzecie na szkody. Treści mogą również zostać usunięte na wniosek organów publicznych (Administrator może takie treści zachować w celu wykonania prawnych lub umownych obowiązków).

8. Dostęp do nieodpłatnych Usług i Treści, które nie są elementem lub warunkiem funkcjonalności Usług odpłatnych może być w każdej chwili i z dowolnej przyczyny, tymczasowo lub całkowicie wyłączony bez możliwości jego przywrócenia. Administrator nie odpowiada również za ich utratę oraz zniekształcenie z jakiegokolwiek powodu.

9. Administrator ma prawo rozwiązania Umów ze skutkiem natychmiastowym z Użytkownikiem, który:

a) w sposób rażący narusza Regulamin, prawo, zasady współżycia społecznego, korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego funkcją i celem;

b) nie zalogował się do Serwisu przez okres 12 miesięcy (nie dotyczy do Usług odpłatnych);

c) występują uzasadnione podejrzenia co do jego autentyczności i prawdziwości;

d) w terminie miesiąca usunąć Konto Użytkownika, który nie potwierdził swojego adresu e-mail.

W przypadkach mniejszej wagi Administrator ma prawo przerwania, zablokowania lub ograniczenia świadczenie Usług i żądania od Użytkownika wyjaśnień. Usunięcie Konta Użytkownika jest oświadczeniem Administratora o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie Treści dodane przez Użytkownika mogą zostać w takim wypadku usunięte z Serwisu.

10. Administrator ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika i jego modyfikacji gdy:

a) Treści i dane w nim zawarte naruszają Regulamin, prawo, zasady współżycia społecznego oraz są sprzeczne z funkcją i celem Serwisu;

b) jest ono przyczyną nieprawidłowości w działaniu Serwisu;

c) w przypadku postępowania reklamacyjnego aby usunąć nieprawidłowości w działaniu Usług.

11. W przypadku Użytkownika posiadającego więcej niż jedno Konto Użytkownika Administrator ma prawo usunąć lub scalić i zaktualizować Konta za pomocą wybranych przez siebie informacji.

§3 Wyłączenia odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek niezawinione przez siebie a poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie szkody w tym materialne lub niematerialne, zaistniałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku funkcjonowania i korzystania z niniejszego Serwisu oraz Usług a zwłaszcza za wszelkie szkody powstałe w skutek:

a) przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, życiu bądź zdrowiu;

b) nieprzestrzegania Regulaminu i Zasad Bezpieczeństwa;

c) bezprawnej działalności wymierzonej na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich polegającej m.in. na dopuszczaniu się oszustw, wyłudzeń, kradzieży kont i tożsamości a także wykorzystania informacji i danych pozyskanych na skutek nieuprawnionego dostępu do bazy danych Administratora;

d) dostępu Użytkownika do Treści, które naruszają prawo i jego dobra osobiste;

e) włamań na urządzenie Użytkownika, przechwycenie plików Cookie, podszycie się za ich pomocą pod Użytkownika, ich modyfikację bądź usunięcie, zainfekowanie urządzenia Użytkownika wirusem lub programem szpiegowskim itp.

2. Odpowiedzialność Administratora za nieprawidłowe i nieprzerwane działanie Usług ze względu na siłę wyższą, awarię sprzętu, oprogramowania, sieci internet oraz z powodów od niego niezależnych, a także gdy przyczyny leżą po stronie Użytkownika jest wyłączona.

3. W Serwisie mogą pojawiać się odnośnik (linki) do zewnętrznych stron internetowych. Administrator nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z tych stron. Użytkownik odwiedza je na własną odpowiedzialność i w takim wypadku obowiązują go regulaminy, polityki prywatności i inne dokumenty regulujące świadczenie usług przez podmioty prowadzące te strony.

4. Administrator w ramach Serwisu nie świadczy usług archiwizacyjnych dla jakichkolwiek Treści (danych), w tym zamieszczonych lub dostarczonych przez Użytkownika. Kopie tych Treści Użytkownik powinien wykonywać i przechowywać we własnym zakresie.

5. Administrator nie odpowiada za prawdziwość, autentyczność i rzetelność Treści (w tym reklam) zawartych w Serwisie oraz konsekwencje wykorzystania przez Użytkownika jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Serwisie w tym za wszelkie zdarzenia jakie wydarzyć się mogą między Użytkownikami w związku z ich wykorzystaniem.

6. W przypadku Usług i Treści udostępnianych nieodpłatnie (o ile nie stanowią warunku działania Usług odpłatnych) Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i prawidłowego ich działania a także ich rzetelności, kompletności, aktualności, wiarygodności i zgodności ze stanem faktycznym. Są one dostępne w stanie "takim jakim są" a jakakolwiek odpowiedzialność Administratora w związku z ich świadczeniem jest wyłączona. Dostęp do do nich może być w każdej chwili i z dowolnej przyczyny, tymczasowo lub całkowicie wyłączony bez możliwości ich przywrócenia. Administrator nie odpowiada również za ich utratę oraz zniekształcenie z jakiegokolwiek powodu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak satysfakcjonującego Użytkownika efektu, którego mógł się on spodziewać w związku z korzystaniem z Serwisu.

8. Odpowiedzialność Administratora względem Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu w charakterze Przedsiębiorców zostaje wyłączona w maksymalnych granicach jakie dopuszcza obowiązujące prawo.

§4 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika Treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub przeznaczeniem, celem i misją Serwisu a zwłaszcza treści:

a) wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających i znieważających, zawierające groźby, naruszających godność oraz dobra chronione prawem (osobiste), propagujących poglądy dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie itp., godzących w uczucia religijne, obyczaje, normy społeczne oraz prawne i zawierających poglądy polityczno-społeczne itp.

c) naruszające uzasadniony interes, prawa lub dobre imię Administratora, Serwisu, podmiotów współpracujących oraz osób trzecich a także prywatność;

d) zawierających odnośniki (linki) do innych stron internetowych;

e) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;

f) nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd, niedotyczących Użytkownika tylko osób trzecich.

2. Zakazuje się wykonywania przez Użytkownika czynności i działań:

a) mogących wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, którymi posługują się Użytkownicy lub Administrator;

b) za których pomocą można uzyskać nieuprawniony dostęp do oprogramowania, danych i informacji znajdujących się w systemach teleinformatycznych, którymi posługują się Użytkownicy lub Administrator;

c) utrudniających korzystanie z niego innym Użytkownikom m.in. naruszanie ich prywatności, nękanie, prześladowanie, działanie na ich szkodę, obciążanie ich skrzynek kontaktowych, nagabywanie;

d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniami niezgodnymi z obowiązującym prawem oraz Regulaminem, za jakiekolwiek skutki korzystania z Serwisu i za wszelkie Treści i informacje, które zamieścił w Serwisie wraz z konsekwencjami ich wykorzystania przez osoby trzecie w tym za szkody wynikłe z naruszenia tymi Treściami praw lub dóbr osobistych Administratora i osób trzecich. Użytkownik ma obowiązek aktualizować udostępnione przez siebie Treści.

4. Użytkownik nie ma prawa prowadzenia w ramach Serwisu działalności reklamowej, handlowej oraz komercyjnej. Dotyczy to zwłaszcza rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, zamieszczania bezpośrednio lub pośrednio treści reklamowych, danych teleadresowych oraz odnośników do jakichkolwiek stron internetowych a także numerów telefonów, których użycie jest związane z dodatkowymi opłatami (numery płatne).

§5 Prawa autorskie

1. Serwis zawiera Treści chronione prawami własności intelektualnej. Prawa do nich przysługują Administratorowi lub uprawnionym podmiotom trzecim. Użytkownik może korzystać z Treści jedynie w zakresie prawem dozwolonym (dozwolony użytek) a zwłaszcza nie może bez zgody Administratora przetwarzać Treści tj. zbierać, kopiować (zwielokrotniać), modyfikować w całości i części, publikować, utrwalać, czy wykorzystywać w jakikolwiek sposób w celu ich rozpowszechniania i udostępniania za opłatą lub bez osobom trzecim.

2. Użytkownik zamieszczając jakąkolwiek będącą utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Treść w Serwisie oświadcza, że w zakresie do tego niezbędnym posiada do niej osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz, że jest ona wolna od wad prawnych, roszczeń osób trzecich i nie narusza ich dóbr i praw a także obowiązującego prawa i Regulaminu. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich przeciwko Administratorowi odnośnie naruszenia ich praw do Treści dodanych przez Użytkownika zobowiąże się on usunie naruszenia oraz złożyć oświadczenie na piśmie, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także zwróci Administratorowi wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z postępowaniem sądowym w tym zakresie (koszt obsługi prawnej, odszkodowanie, zadośćuczynienie, koszt doradztwa prawnego i zastępstwa procesowe) a także usunie naruszenia.

3. Dodanie Treści przez Użytkownika oznacza udzielenie Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i ilościowo a także bez wynagrodzenia dla Użytkownika oraz innych uprawnionych podmiotów licencji na jej wykorzystanie, z prawem do udzielania sublicencji a także wykonywania praw zależnych na wymienionych polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie, korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie egzemplarzy, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (zwłaszcza na komputerach oraz urządzeniach mobilnych przez Internet), rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnej liczbie, częstotliwości, formie, w celu służącym realizacji celu i misji Serwisu a także statystycznym, informacyjnym, komercyjnym (reklama, marketing).

4. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wykorzystanie, publikację i rozpowszechnianie jego wizerunku znajdującego się na dodanych przez niego do Serwisu zdjęciach w celach świadczenia Usług, promocji oraz realizacji misji i celu Serwisu. Jeśli zdjęcia zawierają wizerunek innych osób oświadcza on, że posiada ich zgodę w tym zakresie. Zgoda niniejsza obejmuje jakiekolwiek formy publikacji.

5. Administrator ma prawo opatrzenia Treści dostarczonych przez Użytkowników a zwłaszcza fotografii znakami identyfikującymi te Treści z Serwisem (np. znak wodny na zdjęciu Użytkownika) a także obracania jego fotografii w przypadku gdy będą one odwrócone, w tym wycinanie z nich Twarzy w celu tworzenia miniaturek.

§6 Zasady Bezpieczeństwa

Administrator stosuje środki zabezpieczające infrastrukturę przed nieuprawnionym dostępem i dokłada wszelkich starań aby korzystanie z Serwisu było bezpieczne i nie naraziło Użytkownika na jakiekolwiek szkody. W związku z tym opracowany został szereg zawartych poniżej zaleceń, zasad i porad mających na celu bezpieczne korzystanie z Serwisu i sieci internet. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z nimi, akceptuje je i będziesz się do nich stosował, w tym jest świadomy zagrożeń wynikających z korzystania z niniejszego Serwisu oraz z faktu, że wszelkie Treści, które zamieszcza w niniejszym Serwisie w tym swoje dane osobowe, zdjęcia i opisy trafiają do publicznej przestrzeni, do której dostęp ma każda osoba. Korzystając z Usług niniejszego Serwisu Użytkownik powinien zachować ostrożność oraz zasadę ograniczonego zaufania.

[Informacja o zagrożeniach] Korzystanie z Usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami jednak czynnik ludzki, aplikacje, programy i narzędzia informatyczne są podatne na ataki, włamania i nadużycia co może doprowadzić do wycieków informacji i danych a w konsekwencji do nieprzewidzianych w skutkach zdarzeń. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i Serwisu należą:

a) prawdopodobieństwo dostępu do danych Administratora i wykorzystania ich przez osoby nieuprawnione (np. atak hakerski, wykradanie danych, bazy danych itp.);

b) wirusy, trojany, keyloggery, dialery i inne programy szpiegujące Użytkownika w celu gromadzenia i przesyłania zdobytych informacji do osób trzecich;

c) niechciane i niezamówione wiadomości handlowe i reklamowe (spam);

d) wyłudzanie danych poprzez podszywanie się pod inną osobę;

e) włamania do komputera Użytkownika i usunięcia, zdobycia, modyfikacji lub wykorzystania danych w nim zawartych.

[Podstawowe techniczne środki ochrony przed zagrożeniom] W celu prowadzeniu Serwisu korzystamy z dostawców usług hostingowych. W związku z tym wszystkie dane (Treści) gromadzone w ramach prowadzenia Serwisu (w tym Twoje) są dostępne dla tych podmiotów, ich pracowników i innych podmiotów, z którymi mogą one mieć podpisane umowy w zakresie podpowierzenia danych osobowych itp. Dane Użytkowników mogą również zostać przechwycone z ich winy. Podstawową ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu zapewnić powinny:

a) urządzenie z zainstalowanym legalnym, oryginalnym i aktualnym oprogramowaniem w tym programem antywirusowym i antymalware (antyspyware) itp. dokonującym regularnych i bieżących skanów systemu w celach wykrywania wirusów, zapobiegania włamaniom, szpiegowaniu itp. Użytkownik może również korzystać z dodatków do przeglądarek zwiększających bezpieczeństwo korzystania z internetu;

b) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);

c) niepobieranie i nieotwieranie załączników do e-maili, wysłanych od osób których nie znamy oraz nieużywanie makr w plikach biurowych (niewiadomego pochodzenia);

d) korzystanie z witryn, które szyfrują transmisję danych (widoczna kłódka ssl w pasku adresu);

e) zabezpieczenie osobistego sprzętu elektronicznego przed dostępem osób trzecich a w przypadku konieczności korzystania z obcego urządzenia korzystanie z trybu incognito (prywatnego) w przeglądarce internetowej.

[Podstawowe osobowe środki ochrony przed zagrożeniom] Korzystając z internetu bądź ostrożny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Oto lista zaleceń, dzięki którym ograniczysz ryzyko:

a) czytaj regulaminy oraz polityki prywatności serwisów, z których korzystasz a także zapisy licencyjne aplikacji, z których korzystasz;

b) używaj silnych haseł (co najmniej 12 znaków z dużymi i małymi literami oraz cyframi i znakami specjalnymi), które często zmieniaj. Do każdej usługi, która wymaga posiadania hasła używaj unikalnego hasła, którego nie używasz nigdzie indziej;

c) posiadaj adres poczty elektronicznej i login (nazwę użytkownika), który nie zawiera Twojego imienia, nazwiska oraz innych danych, po których można Ciebie;

zidentyfikować i używaj go do komunikacji z podmiotami lub osobami, którym tych danych nie musisz lub nie powinieneś ujawniać (przykładem jest np. niniejszy Serwis);

d) na potrzeby korzystania z naszego Serwisu, jeśli jest taka potrzeba rekomendujemy korzystanie z osobnego adresu e-mail oraz osobnego numeru telefonu najlepiej na kartę (pre-paid);

e) nie podawaj nikomu danych oraz informacji, które nawet potencjalnie mogą narazić Ciebie lub osoby Tobie bliskie na szkodę. Dotyczy to zwłaszcza: informacji  ujawniających Twoją tożsamość, wszelkich danych dostępowych (kody, loginy, hasła i podpowiedzi do nich), numerów kont bankowych, kart płatniczych, kodów, dokumentów, telefonów, adresów zamieszkania. Nigdy nie dzwonimy i nie piszemy do Ciebie z prośbą o podanie nam powyższych informacji. Jeśli ktoś Cię o to pyta może to stanowić próbę wyłudzenia tych danych.

f) nie otwieraj żadnych a zwłaszcza skróconych odnośników w tym banerów do budzących wątpliwość stron internetowych, które są Tobie wyświetlane bądź przesyłane na e-mail, komputer, telefon lub inne urządzenie a korespondując, zwłaszcza z osobami nieznanymi nie pobieraj i nie otwieraj zawartych w wiadomościach plików, załączników lub odnośników - dotyczy to również zamieszczonych w internecie plików;

g) wylogowuj się po każdorazowym zakończeniu korzystania z Usług. Gdy nie będziesz miał zamiaru korzystać z serwisu w przyszłości usuń z niego swoje konto;

h) uważaj na zagraniczne a zwłaszcza anglojęzyczne oferty i Profile oraz na osoby, które posługują się łamaną polszczyzną lub angielszczyzną, nie ufaj osobom poznanym w sieci i krytycznie podchodź do informacji, które Ci przekazują. Spotykaj się w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) powiadamiając o tym swoich bliskich lub wybierając się na nie ze znajomym. Uważaj na osoby, które są tajemnicze, enigmatyczne i nie udzielają zbyt wiele informacji o sobie a także na osoby, które chcą się z Tobą spotkać w miejscu, które nie wzbudza Twojego zaufania bądź jest miejscem ustronnym. Nie utrzymuj kontaktu z osobami, które proszą o pieniądze lub inne przysługi, pod żadnym pozorem nie wpłacaj swoich pieniędzy na jakiekolwiek konta i nie przekazuj ich żadnym osobom;

i) zaleca się aby wewnętrznej korespondencji z Użytkownikami używać jedynie do wymiany danych kontaktowych takich jak e-mail lub telefon, właściwa korespondencja powinna być prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych komunikatorów;

j) nie instaluj żadnych aplikacji, co do których nie masz pewności, że pochodzą z wiarygodnego i legalnego źródła;

k) nie oddzwaniaj na telefony i nie odpowiadaj na SMS/MMS (w tym nie klikaj w zawarte w nich linki) z zagranicznych numerów ani na takie co do których może zachodzić podejrzenie, że są numerami płatnymi i służą oszustwom oraz wyłudzaniu pieniędzy.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w internecie możesz znaleźć na stronach wyników wyszukiwania Google pod hasłem "bezpieczne korzystanie z internetu" i podobnych.

§7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn związanych z funkcjonowaniem Serwisu Administrator ma prawo zmienić Regulamin. Za takie przyczyny uważa się zwłaszcza wprowadzenie nowych i zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności dotychczasowych Usług, zmiana polityki cenowej i zasad dotyczących odpłatności Usług w tym wprowadzanie promocji, zmiana obowiązującego prawa, zmiana formuły i profilu działalności Serwisu. Użytkownicy 28 dni przed wejściem w życie nowych zapisów zostaną powiadomieni o zmianach przez umieszczenie na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do szczegółowych informacji obejmujących wykaz zmian. Informację o zmianie Regulaminu Administrator może również wysłać na adres e-mail Użytkownika lub wyświetlić podczas pierwszego logowania po ogłoszeniu zmian w Regulaminie. Użytkownik, który nie zaakceptuje nowej wersji Regulaminu powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i w terminie 28 dni od upublicznienia informacji powiadomić Administratora o braku akceptacji zmian (listownie lub na adres e-mail). Informacja taka skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem danych w tym osobowych Użytkownika w terminie 14 dni od braku akceptacji zmian w Regulaminie.

2. Reklamacje dotyczące Usług i nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za które odpowiedzialność można przypisać Administratorowi mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres Administratora (e-mail lub listem tradycyjnym). Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, dane identyfikacyjne i kontaktowe Użytkownika oraz może zawierać propozycję rozstrzygnięcia reklamacji (żądanie Użytkownika). Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia na adres Użytkownika. W przypadkach wystąpieniu wątpliwości oraz przeszkód niezależnych i niezawinionych przez Administratora oraz gdy sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień termin ten każdorazowo może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni. Użytkownik zostanie powiadomiony o okresie i przyczynach przedłużenia terminu. W przypadku negatywnego zakończenia postępowania reklamacyjnego, jeśli obie strony wyrażą zgodę, sprawa sporna może być rozpatrywana przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej wg przewidzianych przez te sądy procedur. Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się m.in. na stronie http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik ma również prawo do pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia sporu przy użyciu unijnej platformy internetowej dostępnej na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/. W przeciwnym razie wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

3. W sprawach, nieuregulowanych w Regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) a także innych obowiązujących aktów prawnych.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady ochrony, przetwarzania, wykorzystywania oraz gromadzenia danych osobowych użytkowników Serwisu oraz zasad związanych z plikami cookies. Polityki prywatności poszczególnych usług zawierać mogą szczegółowe informacje na temat celu, rodzaju i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania i udostępniania danych osobowych, w tym odstępstwa od niniejszej. Jeśli nie wyrażasz zgody na zasady w niej określone prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce dnia 10.09.2021 r.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), innych odpowiednich aktów prawnych a także na podstawie zgody Użytkownika. Przetwarzamy dane gdy: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe w celach określonych przez powyższe akty prawne a zwłaszcza w celach:

a) niezbędnych do wykonania zawartej przez Użytkowników Umowy o świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub podjęcia działań przed jej zawarciem (na żądanie) oraz, na które Użytkownik wyraził zgodę;

b) ochrony żywotnych interesów Użytkowników - zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganie oszustwom itp.;

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - realizacja zobowiązań prawnych i publicznoskarbowych, prowadzenie księgowości, usługi płatnicze, obsługa, ustalanie, dochodzenie i obrona w razie wystąpienia wzajemnych roszczeń, ustalanie naruszeń prawa i Regulaminu, dowodowych aby w wyniku takiej potrzeby móc wykazać fakty i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, reklamacje, archiwizacja;

d) realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora związanego z prowadzeniem Serwisu i obsługą usługobiorców (polepszanie jakości świadczonych Usług i wprowadzanie nowych nowych funkcjonalności i Usług, ułatwianie Użytkownikom korzystania z Usług Serwisu, dostarczanie spersonalizowanych Treści, marketing, analityka oraz statystyka, cele informacyjne).

Jakie dane zbieramy?

Dane, które zbieramy i przetwarzamy są danymi przekazanymi nam przez Użytkowników dobrowolnie poprzez korzystanie z Serwisu (wypełnianie formularzy, odwiedzanie stron lub poprzez inne sposoby komunikacji z Użytkownikiem takie jak np. e-mail) a także poprzez zapis zachowań Użytkownika (logi), pliki cookies, obrazki śledzące a także przez podmioty trzecie. Dane są zbierane i przetwarzane przede wszystkim automatycznie. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe (są one przez nas oznaczone) a brak ich podania uniemożliwia w takich wypadkach świadczenie Usług. Administrator może zbierać informacje i dane:

a) o skorzystaniu przez usługobiorcę z Usług i o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego z nich korzystania i dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Usług tj. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie innych danych przekazanych nam przez Użytkownika;

b) dane sesji zawierające informacje o aktywności użytkowników (daty logowań i wylogowań, rejestracji, odwiedzone strony, ustawienia, czas odwiedzin, - tj. odwiedzanie profili, wysyłanie wiadomości czas zdarzenia itp.)

c) zawarte w logach serwera takie jak np. adres IP, dane dostawcy internetu, dane połączeń i zdarzeń, lokalizacja, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, urządzenia końcowego, adres strony odsyłającej, dane identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik i wszelkie dane tego typu;

d) informacje i dane zawarte w plikach cookie;

e) dane pochodzące z materiałów serwisu osadzonych na innych serwisach;

f) od podmiotów trzecich na podstawie zgód wyrażonych przez użytkowników tych podmiotów;

g) inne dane, które nie są niezbędne do świadczenia Usług za zgodą Użytkowników dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych przez nas Usług;

h) dane podawane za pośrednictwem poczty i formularzy;

i) w niektórych przypadkach dokonania płatności imię i nazwisko oraz adres i adres elektroniczny.

Użytkownik korzystając z Usług dobrowolnie udostępnia i podaje do wiadomości publicznej swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie. Jest to niezbędne z uwagi na misję, cel i funkcje działania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż podając dane wrażliwe tj. dane określone w art. 9 ust. 1 RODO udostępnia je na własną odpowiedzialność do publicznej wiadomości. Podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest ich dobrowolne upublicznienia przez Użytkownika.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza dane przez czas:

a) nie dłuższy niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cel i zakres udzielonej przez Użytkownika zgody uwzględniając jej cofnięcie, zgłoszenie sprzeciwu jeśli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes lub żądanie ograniczenia przetwarzania danych;

b) niezbędny do wykonania Umów a także po ich wygaśnięciu do chwili, w której ewentualne roszczenia z ich tytułu ulegną przedawnieniu;

c) niezbędny do ochrony i realizacji jego prawnie uzasadnionych celów i interesów (dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, rozpatrywanie skarg, zapobieganie oszustwom, przestępstwom i nadużyciom, obowiązki podatkowe, administracyjne, prawne, związane z bezpieczeństwem, zapobiegania utracie danych).

Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa przewidziane w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne uprawnienia określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a zwłaszcza:

[Prawo do bycia zapomnianym] Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych gdy: a) Twoje dane nie będą już potrzebne do celów w jakich zostały zebrane i przetwarzane; b) cofniesz określoną zgodę na przetwarzanie swoich danych; c) zgłosisz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych lub prowadzenia statystyk i był on uznany; d) były zbierane i przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; e) Twoja zgoda dla określonych danych i zakresu ich przetwarzania została wycofana - wycofanie zgody przez Użytkownika wyrażonej w celu realizacji Usług oznacza wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym i skutkuje usunięciem danych osobowych i zaprzestaniem świadczenia Usług. Żądanie usunięcia swoich danych (a zwłaszcza tych, które są niezbędne do świadczenie Usług) jest równoznaczne z żądaniem zakończenia świadczenia Usług. Administrator ma prawo odmowy usunięcia danych gdy użytkownik naruszył zapisy regulaminu, polityki prywatności, bądź przepisów prawa a zachowanie danych jest potrzebne do wyjaśnienia stanu rzeczy.

[Prawo do informacji] Masz prawo do potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane i otrzymania informacji na temat ich przetwarzania. Masz również prawo wglądu do swoich danych, ich edycji tj. aktualizacji, poprawiania, usuwania, uzupełnienia lub sprostowania danych w przypadku gdy są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne oraz otrzymania ich kopii.

[Prawo do wniesienia skargi] Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

[Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych] Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych gdy: a) wniesiesz sprzeciw na czas ustalenia czy prawo przetwarzania Twoich danych osobowych nam przysługuje; b) dane są nieprawidłowe do czasu ich zweryfikowania; c) dane są zbierane niezgodnie z prawem ale nie chcesz abyśmy je usunęli; d) nie potrzebujemy ich ale są one potrzebne Tobie do realizacji roszczeń (obrona, ustalenie, dochodzenie). W tym czasie dane osobowe, których żądanie dotyczy mogą być dla Ciebie niedostępne, a my nie będziemy ich przetwarzać bez Twojej zgody. Będziemy je jednak przechowywania albo przetwarzać w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń albo w celu ochrony praw i interesów poszczególnych osób fizycznych lub prawnych. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany. Ograniczenie przetwarzania danych wiąże się z adekwatnym ograniczeniem funkcjonalności Usług.

[Prawo do wniesienia sprzeciwu] Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, profilowania i marketingu bezpośredniego w tym spowodowanego szczególnymi okolicznościami w jakich się znalazłeś. Sprzeciw może oznaczać usunięcie Twoich danych osobowych jeśli nie będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania a w szczególności ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

[Prawo do przeniesienia danych] Masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych zawartych w uporządkowanych, powszechnym, elektronicznym formacie do innego administratora o ile jest to technicznie możliwe.

[Prawo do cofnięcia zgody] Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO Użytkownik ma prawo do cofnięcia swoich zgód ze skutkiem w takim zakresie i celu w jakim dane są na ich podstawie przetwarzane. Wycofanie zgód może uniemożliwić świadczenie Usług i skutkować rozwiązaniem umów. Wycofanie poszczególnych zgód nie ma znaczenia dla zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie tych zgód wyrażonych przed ich cofnięciem.

[Realizacja praw] Realizacja Twoich praw nastąpi na Twoje żądanie wysłane na adres Administratora w przypadku gdy wymaga ona jego reakcji. W przypadkach żądań, zapytań, skarg, wniosków prosimy o kontakt na adres Administratora. Odpowiemy (spełnimy żądanie lub odmówimy) w przeciągu maksymalnie 30 dni. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy z powodu charakteru żądania lub ich liczby i wystąpienia problemów lub wątpliwości. Zostaniesz o tym poinformowany.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a) Użytkownicy Serwisu oraz internetu w ramach danych, które udostępniłeś;

b) podmioty współpracujące z nami w zakresie realizacji świadczenia Usług a zwłaszcza: dostawcy usług hostingowych i przechowywania danych oraz podmioty trzecie z jakimi zawarły oni umowy w tym zakresie, podmioty uprawnione i upoważnione przez Administratora tj. pracownicy, współpracownicy itp., dostawcy usług prawnych, bankowych, płatniczych i rachunkowych, partnerzy reklamowi i handlowi w tym świadczący usługi marketingu na rzecz Administratora na podstawie Twojej zgody a także w oparciu o nasz uzasadniony interes (pliki cookies);

c) Google Inc. w ramach prowadzenia analizy statystycznej ruchu w serwisie (Google Analytics) i w zakresie wyświetlania reklam (Google Adsense) i operatorzy systemu komentarzy, chatów online, systemów obsługi klienta;

d) podmioty takie jak wyszukiwarki internetowe, które mogą zapisywać i udostępniać dane (w tym fotografie) w swoich wynikach wyszukiwania na zasadach określonych w ich regulaminach;

e) organy państwowe na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie Danych Osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe w zgodzie z międzynarodowymi umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043) w ramach aplikacji Google Adsense, Google Mail, Google Analytics itp. oraz Disqus (717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103) w ramach systemu komentarzy.

Bezpieczeństwo danych

Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stara się w miarę swoich możliwości stosować organizacyjne, fizyczne i techniczne środki ich ochrony. Dostęp do danych mogą mieć jedynie uprawnione osoby zobligowane do zachowania tajemnicy a także inne podmioty świadczące dla nas usługi w celu funkcjonowania Serwisu. Dane przechowywane w bazie danych nie są szyfrowane. W serwisie mogą być stosowane mechanizmy używane do ochrony danych podawanych przez użytkowników przed ich automatycznym zbieraniem lub umieszczaniem (może to ujawniać adres IP Użytkownika). Artykuły w serwisie mogą zawierać osadzone treści multimedialne, które zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę, na której się znajdują. Jeśli wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Marketing, technologie i narzędzia używane do przetwarzania danych

Analizujemy ruch w Serwisie korzystając z Google Analytics. Na stronie https://www.google.com/ads/preferences/ Użytkownik może przeglądać i edytować informacje na swój temat. Możemy również stosować remarketing reklamowy oraz automatyzować działania wysyłania do Użytkowników powiadomień, informacji oraz za zgodą Użytkownika reklam. Technologii tych używamy na zasadach określonych w ich regulaminach i politykach prywatności.

Profilowanie

Nie przetwarzamy automatycznie danych osobowych Użytkowników w sposób mogący wpływać na ograniczenie ich praw i pogarszających ich sytuację.

Pliki Cookies i podobne technologie

Poniższa Polityka plików cookies i podobnych technologii określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, który strona internetowa zapisuje i przechowuje na komputerze lub urządzeniu Użytkownika i zawierają przede wszystkim dane dzięki którym strona może zapamiętać dane, czynności i preferencje internauty. Cookies nie zawierają danych osobowych Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl lub aboutcookies.org.

Jakie pliki cookies możemy wykorzystywać i w jakim celu?

Pliki cookies stosujemy w celu ułatwienia dostępu, zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego, wygodnego i bezproblemowego funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu. Stosujemy poniżej wymienione pliki cookies.

Stałe - przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do czasu stracenia ważności lub ich usunięcia przez użytkownika - np. uwierzytelniające logowanie, rejestrację i odpowiedzialne za bezpieczeństwo

Sesyjne (tymczasowe) - o ważności jednej sesji (do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej) w celu utrzymywania i wygaszania sesji, uwierzytelniania logowania i rejestracji.

Analityczne - celów analitycznych takich jak analiza ruchu (banie wizyt i ich źródeł), prowadzenie ogólnych statystyk w tym odwiedzin, urządzeń, zachowań w celu ulepszania funkcjonowania Serwisu.

Zewnętrzne - osadzania w Serwisie usług społecznościowych, multimedialne itp.

Marketingowe (reklamowe) - kierowania bardziej dopasowanych do zainteresowań Użytkownika reklam i banerów.

Funkcjonalne i personalizacyjne - zwiększające personalizację i funkcjonalność portalu, badające wizyty i ich źródła, ułatwiające i zapewniające sprawny, wygodny i bezproblemowy dostęp do Serwisu zapamiętujące informacje podane przez Użytkowników, dotyczące ich danych, zachowania, dostosowywania wyglądu, treści stron, optymalizacji pod względem szybkości, funkcjonalności i użytkowania, dostosowywania treści stron do preferencji Użytkownika, w tym oraz kreowania wyglądu Serwisu w celu rozwoju.

Aby dowiedzieć się dokładnie jakich cookies używamy (i przez jaki czas) należy użyć narzędzi, w które wyposażona jest przeglądarka internetowa lub skorzystać z narzędzi zewnętrznych. Wpisz w Google hasło: “jak sprawdzić czy strona używa plików cookies”. Pamiętaj, że każda podstrona serwisu może używać różnych plików cookies.

Zarządzanie plikami cookies i wycofanie zgody

Przeglądarka internetowa domyślnie zapisuje pliki cookies na Twoim urządzeniu jednak w każdej chwili możesz wyłączyć lub zmodyfikować tę funkcję a także usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług Serwisu za co Administrator nie odpowiada. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Chrome: support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer: support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Safari: support.apple.com/pl-pl/HT201265

Mozilla: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari (iOS): https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb

Podmioty trzecie

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu za jego zgodą mogą być również zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujące z Administratorem podmioty trzecie. Administrator nie bierze odpowiedzialności za pliki cookies podmiotów trzecich. Użytkownik może sam w ustawieniach cookies określać prawa dla plików cookies podmiotów trzecich po zapoznaniu się z warunkami świadczenia usług oraz politykami prywatności tych podmiotów biorąc pod uwagę fakt, że mogą one być w każdej chwili zmienione. Witryny podmiotów trzecich mogą zbierać informacje, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w witrynie podmiotu trzeciego. Podmioty trzecie to przede wszystkim, Facebook i Google LLC w zakresie usługi Google Analytics oraz Google Adsense. Warunki korzystania z usług oraz polityka prywatności ww. usług znajdują się na stronie policies.google.com i policies.google.com/technologies/partner-sites. Listę podmiotów, które mogą gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe użytkowników w związku z używaniem przez nas usług Google znajdziesz na stronie https://support.google.com/adsense/answer/9012903. Możemy korzystać z sieci reklamowej Google Adsense wyświetlając Tobie niespersonalizowane reklamy. Zgoda na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych jest w tym wypadku wymagana, ponieważ reklamy używają ich, aby zapobiegać oszustwom, nadużyciom, ograniczać liczbę wyświetleń oraz tworzyć zbiorcze raporty o reklamach a także mierzyć ich skuteczności. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia google.com/ads/preferences.

Zapisy końcowe

W celu dostosowania do obowiązującego prawa a także uwzględnienia zmian w funkcjonowaniu Serwisu i świadczeniu Usług (modyfikacja dotychczasowych, wdrażanie nowych, usuwanie starych usług) mamy prawo zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z niniejszym dokumentem. Wątpliwości oraz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać na adres Administratora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania. Odpowiemy w przeciągu 14 lub w trudnych przypadkach 30 dni.